mystery-1

Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ngồi với ta trên ngôi ta, như chính ta đã thắng và ngồi với Cha ta trên ngôi Ngài (Khải Huyền 3:21)

Nghe iconmedia32x32

Chorus:
I want to be an overcomer,
I run the race to gain the crown;
O Lord, I long for Your appearing,
I give my all to You.

1.
O Lord, You’ve called us here today
For Your purpose here on earth.
You overcame and live in me;
Perfect this work through me.

2.
Lord, through the blood You shed for me
I overcome the enemy.
Preserve my conscience without offense;
I fight in victory.

3.
Now in Your Word I touch You, Lord,
And let it dwell so richly in me.
To testify I must be bold;
I give my mouth to You.

4.
The life within my spirit is You;
I worship you in reality.
The spirit of sonship calls aloud,
“O Abba Father,” in me!

5.
My soul life I do give to You,
Because I love you,
Jesus my Lord.
To overcome I do take heed
To fellowship constantly.

(copyright by Verlag Der Strom)

Điệp khúc:
Tôi muốn là một kẻ thắng,
Tôi chạy về đích để đạt mão triều thiên;
Chúa ơi, con yêu sự hiện ra của Ngài,
Xin hiến dâng con cho Ngài hoàn toàn.

1.
Lạy Chúa, ngày nay Ngài đã gọi chúng con
Cho ý định của Ngài trên trái đất này.
Ngài là Đấng thắng đang sống trong con;
Hãy hoàn tất việc Ngài trong chúng con.

2.
Chúa ơi, bởi huyết Ngài đã tuôn đổ vì con
Con sẽ thắng kẻ thù (Sa-tan).
Gìn giữ để lương tâm không phạm tội;
Con chiến đấu ở trong chiến thắng.

3.
Giờ đây con chạm đến Ngài trong Lời Ngài
Và để Lời Ngài được tràn đầy trong con.
Để làm chứng cho Ngài, con phải can đảm;
Xin dâng miệng con cho Ngài.

4.
Ngài là sự sống trong tâm linh con;
Con thờ phượng Ngài ở trong hiện thực.
Tâm linh của sự làm con gọi to rằng,
“Aba Cha ơi,” trong con!

5.
Xin dâng đời sống tâm hồn cho Ngài,
Bời vì con yêu Ngài,
Jesus, Chúa của con.
Để chiến thắng, con gìn giữ
Sự thông công với Ngài luôn luôn.

 


Bài viết mới hơn:
Bài viết cũ hơn: