Điều gì sắp xảy ra?

Hôm nay
Cách đây 2600 năm, tiên tri Đa-ni-ên đã tiên đoán về sự phát triển của các đế chế cho đến ngày nay (xem Đa-ni-ên 2). Lịch sử đã chứng minh những lời tiên tri này đã xảy ra. Ngoài ra, ông cũng nói tiên tri về dấu hiệu cuối cùng trước khi Chúa trở lại:

Hòa bình ở Trung Đông
Dấu hiệu này sẽ là một hiệp định hòa bình 7 năm giữa Israel và các nước Ả Rập. Hiệp định hòa bình này sẽ cho phép người Do Thái dâng các sinh tế trên Núi Đền tại Jerusalem (xem Đa-ni-ên 9:27). Chính phủ Mỹ và Israel hiện đang nỗ lực để chuẩn bị một hiệp định hòa bình như vậy.

Thời cuối
7 năm sau khi ký hiệp định hòa bình, Đấng Christ sẽ trở lại, và cả thế giới sẽ thấy Ngài. 3.5 năm đầu sẽ là thời kỳ hòa bình và an ninh. Sau đó, hiệp định sẽ bị hủy bỏ và hoạn nạn lớn nhất mọi thời đại sẽ bắt đầu: ngày thịnh nộ lớn của Đức Chúa Trời (xem Khải Huyền 6:17).

Các trái đầu mùa được cất lên
Một phần thưởng dành cho các Cơ Đốc nhân trung tín (các trái đầu mùa, những người đắc thắng) là được cất lên trước ngày thịnh nộ lớn của Đức Chúa Trời. Họ không phải trải qua giai đoạn khủng khiếp này (xem Khải Huyền 3:10).

Chúa Giê-su trở lại
Khi Chúa Giê-su trở lại, mọi người sẽ thấy Ngài và sẽ công nhận Ngài là Chúa của các chúa và Vua của các vua (xem Khải Huyền 1:7; 19:16). Ngài sẽ phán xét mọi người trong sự công bình và sẽ làm vua trị vì trên toàn trái đất
(xem Ê-sai 51:5; Thi Thiên 2:6).

Vương quốc Đức Chúa Trời
Sau đó vương quốc 1000 năm bắt đầu. Các Cơ Đốc nhân trung tín sẽ được làm vua và thầy tế lễ để cùng trị vì với Đấng Christ (xem Khải Huyền 5:9-10; 20:4, 6). Đó là mục tiêu của đời sống Cơ Đốc. Nhưng điều này đòi hỏi sự chuẩn bị.
.
Trời Mới & Đất Mới
Vào cuối 1000 năm, trời và đất sẽ được khôi phục hoàn toàn. Thành của Đức Chúa Trời, Jerusalem Mới, sẽ xuống trái đất và sẽ tồn tại mãi mãi.

(Dịch từ bài “Was in Kürze geschehen wird…” của himmlisches-jerusalem.de)