Nghe iconmedia32x32

Tôi đã được đóng đinh với Christ rồi,
Tôi sống không phải tôi sống nữa;
Tôi đã được đóng đinh với Christ rồi,
Tôi sống không phải tôi sống nữa;
Nhưng Đấng Christ sống trong tôi

Và giờ đây sự sống của tôi
Trong thân xác này là tôi sống
Trong niềm tin vào Con Chúa Trời,
Là Đấng đã yêu
Và đã hy sinh để chết vì tôi

(Ga-la-ti 2:20)


Bài viết mới hơn:
Bài viết cũ hơn: