Thời gian Đấng Christ tái lâm và cách của Đức Chúa Trời để chuẩn bị


Hội nghị cuối tuần ở Stuttgart từ ngày 04 đến 06/10/2019.

Hội nghị này có 4 bài, do nhiều anh em trong Hội Thánh chia sẻ. Các bài dịch xong sẽ được đăng ở đây liền

Nhấp vào đây để xem Dàn ý.

In bài