Jerusalem thuộc trời
22 subscribers
2 photos
1 video
1 file
74 links
Nhưng anh em đã đến núi Si-ôn, thành của Ðức Chúa Trời hằng sống, tức là Giê-ru-sa-lem trên trời... (Hê-bơ-rơ 12:22)
Download Telegram
HỘI NGHỊ MÙA ĐÔNG 2022: THƯ 2 PHI-E-RƠ

Qua hội nghị tuyệt vời này, Chúa đã phán với các Hội Thánh của Ngài. Trong lúc mong đợi Chúa đến, chúng ta siêng năng chuẩn bị mình:

"Vậy, thưa anh em yêu dấu, trong khi trông đợi những điều đó, anh em phải cố hết sức để Ngài thấy anh em không tì vết, không có gì đáng trách và sống trong sự bình an" (2 Phi-e-rơ 3:14)

bit.ly/3VFl1zV
Forwarded from The Heavenly Jerusalem
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
The 70th week in Daniel 9 is the last 7 years of the age that we live in. Then Jesus Christ will bring in the Millennial Kingdom age. The prophet Daniel reveals two events to show when the last 7 years begin. First, a covenant must be made between Israel and many Arab nations. Second, there must be the offering of sacrifices by the Jews on the Temple Mount in Jerusalem. With the Abraham Accords on September 15, 2020 mediated by President Trump and the arrival of five red heifers in Israel on September 15, 2022, these two events are imminent. Is it possible that the last 7 years have already begun?

To see the full 10 minute video go to https://theheavenlyjerusalem.org/are-we-already-living-in-the-final-7-years/

#endtime #Jesuscomes #secondcomingofjesus #bible #prophecy #jesuschrist #theheavenlyjerusalem