Jerusalem thuộc trời
26 subscribers
2 photos
1 file
49 links
Nhưng anh em đã đến núi Si-ôn, thành của Ðức Chúa Trời hằng sống, tức là Giê-ru-sa-lem trên trời... (Hê-bơ-rơ 12:22)
Download Telegram
to view and join the conversation