241 – Nếu không có Đức Tin


Làm sao cho mà có thể được, nếu chẳng có Đức Tin
Làm sao cho mà có thể được, nếu không có Đức Tin
Sống theo đẹp ý Ngài, sống theo đẹp ý Ngài
Bởi ai hằng mong, gần đến bên, bên Đức Chúa Trời
Phải tin rằng luôn luôn có Đấng đây
Và Ngài thường luôn hay ban thưởng cho
Cho tất cả người, những ai mà tìm Ngài
(Hê-bơ-rơ 11:6)