Chức tế lễ thánh

Của lễ thức ăn

Của lễ thức ăn mô tả nhân tính hoàn hảo của Chúa Giê-su. Công việc của Ngài đã bắt đầu với mầu nhiệm của sự […]

Đức Tin