Chức tế lễ thánh

Của lễ chuộc tội lỗi

Đức Chúa Trời đã tạo ra chúng ta một cách đặc biệt trong hình ảnh của chính Ngài, và giống như Ngài, với mục đích […]

Đức Tin