Chức tế lễ thánh

Của lễ chuộc sự vấp phạm

Bây giờ chúng ta đến với của lễ cuối trong Lê-vi Ký, đó là của lễ chuộc sự vấp phạm. Của lễ này xử lý […]

Đức Tin