Chức tế lễ thánh

Của lễ hòa bình

Trong số năm của lễ chính trong sách Lê-vi Ký (của lễ thiêu, của lễ thức ăn, của lễ hòa bình, của lễ chuộc tội […]

Đức Tin