Chúa tái lâm

Chức tế lễ thánh

Giao ước của Chúa với Lê-vi

Chia sẻ về giao ước của Chúa với Lê-vi trong Ma-la-chi 2:5-7 Xem Xuất Ai Cập Ký 32:25-29; Dân số Ký 25:10-13; Rô-ma 8:5-9; Cô-lô-se 3:5-7

Đức Tin

Ma-la-chi: Sứ giả của Ta

Người ta không biết liệu Ma-la-chi là tên của một tiên tri hay tiên tri này có một cái tên khác. Nhưng dù ai đã […]