Chức tế lễ thánh

Gia-cơ, đầy tớ của Chúa Giê-su

Gia-cơ bắt đầu bức thư của mình bằng cách nói: “Gia-cơ, đầy tớ Đức Chúa Trời và Chúa Giê-su Christ …” (Gia-cơ 1:1). Thật ngạc […]

Đức Tin