Chức tế lễ thánh

Gia-cơ, đầy tớ của Chúa Giê-su

Gia-cơ bắt đầu bức thư của mình bằng cách nói: “Gia-cơ, đầy tớ Đức Chúa Trời và Chúa Giê-su Christ …” (Gia-cơ 1:1). Thật ngạc […]

Đức Tin

Hãy siêng năng hơn nữa!

Tất cả các tín đồ đều được ban cho đức tin quý giá như nhau khi họ được tái sinh. Đức tin của Đức Chúa […]