HomeChức Tế Lễ Thánh

Chức Tế Lễ Thánh

Tro của con bò đỏ

00:56:47

Bông trái cho việc thờ phượng

00:09:22

Lễ Lều Tạm

Sự xức dầu từ Đấng Thánh

Giao ước của Chúa với Lê-vi

Hãy ra khỏi Ba-by-lôn

Chiến thắng thế gian

Chịu khổ vì Đấng Christ

Lễ Trái Đầu Mùa

Lễ Bánh Không Men

Lễ Vượt Qua