Lễ Vượt Qua

Trong bốn lễ đầu tiên thì lễ Bánh Không Men được nhắc đến nhiều nhất. Lễ đầu tiên là lễ Vượt Qua. Ma-thi-ơ 26 cho thấy rằng lễ Vượt Qua đã được thay thế bởi Bàn của Chúa. Tại sao? […]

Read more