Sự xức dầu từ Đấng Thánh

Đây là giờ cuối cùng Càng ở gần cuối Kinh Thánh, các sứ đồ càng viết khẩn trương hơn về sự tái lâm sắp xảy ra của Chúa. Sứ đồ Phi-e-rơ viết rằng chúng ta đang sống trong những ngày […]

Read more

Gia-cơ, đầy tớ của Chúa Giê-su

Gia-cơ bắt đầu bức thư của mình bằng cách nói: “Gia-cơ, đầy tớ Đức Chúa Trời và Chúa Giê-su Christ …” (Gia-cơ 1:1). Thật ngạc nhiên khi Gia-cơ tự giới thiệu mình là đầy tớ của Chúa Giê-su Christ. Dù […]

Read more

Việc tinh luyện của Đức Chúa Trời

Ma-la-chi 3:2-3 “Nhưng ai sẽ đương nổi ngày Ngài đến, và ai đứng được khi Ngài hiện ra? Vì Ngài giống như lửa của thợ luyện, như thuốc tẩy thợ giặt. Ngài sẽ ngồi như kẻ luyện bạc và làm […]

Read more

Lễ Trái Đầu Mùa

Hôm nay chúng ta đến với lễ thứ ba là lễ Trái Đầu Mùa. Lễ này có liên quan đến sự sống lại của Chúa Giê-su Christ. Vào ngày thứ ba, Đấng Christ đã sống lại từ những người chết. […]

Read more
1 2 3