198 – Chúa Jesus sống trong tôi


Jesus ôi thiên Chúa, sống trong tôi ngày nay.
Nên tôi luôn luôn thấy tràn đầy niềm vui
Ôi Halleluja, Ôi halleluja Jesus sống trong tôi

Ôi sao hư vô quá thế gian này đây
Riêng Jesus duy nhât hiện thực mà thôi
Ôi Halleluja, Ôi halleluja Jesus sống trong tôi

In bài