Sudan bình thường hóa quan hệ với Israel

    0
    2

    Sau khi Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Bahrain bình thường hóa quan hệ với Israel thông qua trung gian hòa giải của Trump, Sudan hiện cũng đã quyết định bình thường hóa với Israel. Đây là một quốc gia khác trong nhiều quốc gia sẽ làm hòa với Israel: Một sự ứng nghiệm khác của Đa-ni-ên 9:27.

    *** Tin tức ***

    *** Phim thuyết trình ***