Giao ước của Chúa với Lê-vi

Featured Video Play Icon

Chia sẻ về giao ước của Chúa với Lê-vi trong Ma-la-chi 2:5-7

Xem Xuất Ai Cập Ký 32:25-29; Dân số Ký 25:10-13; Rô-ma 8:5-9; Cô-lô-se 3:5-7

In bài