Vải gai mịn trắng bao xung quanh Đền Tạm

Nhà của Chúa không được liên quan gì đến bản chât của thế giới này. Thay vào đó, nhà Ngài phải biểu lộ sự vinh hiển và tinh sạch của Đức Chúa Trời. “Các ngươi là ánh  sáng của thế […]

Read more