Cùng một đức tin quý giá

Các sứ đồ thời Chúa Giê-su đã không nhận được một đức tin “đặc biệt”. Không, Phi-e-rơ cho chúng ta thấy rằng mọi Cơ Đốc nhân đều đã nhận được đức tin quý giá như nhau. Ông nói: „Si-môn Phi-e-rơ, […]

Read more