Lễ Bánh Không Men

Chúng ta phải thấy rõ men là gì. Vì nếu chúng ta không thấy, chúng ta sẽ không khao khát loại bỏ nó và cũng sẽ không quý sự sống tuyệt vời của Chúa Giê-su Christ trong chúng ta. Chúa […]

Read more