87 – Halleluja! Hát cho Chúa một bài ca mới

! Ha-lê-lu-gia! Hát lên nào một bài ngợi ca
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Hát lên cho Ngài một bài ngợi ca
Nào Hội Thánh Chúa hãy hát lên cùng nhau. Ta ngợi khen Chúa
Nào Hội Thánh Chúa hãy hát lên cùng nhau. Ta ngợi khen Ngài

Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Hát lên nào một bài ngợi ca
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Hát lên cho Ngài một bài ngợi ca
Nào Hội Thánh Chúa hãy hát lên cùng nhau. Ta ngợi khen Chúa
Nào Hội Thánh Chúa hãy hát lên cùng nhau. Ta ngợi khen Ngài