4.Cơ Đốc giáo là vương quốc Đức Chúa Trời hay đầy sự thỏa hiệp?

Featured Video Play Icon

Đây là bài 4 trong loạt bài thuyết trình về “Mầu nhiệm của vương quốc thiên đàng” trong Ma-thi-ơ 13. Bài này chia sẻ về dụ ngôn “người đàn bà trộn men vào ba đấu bột”. Mầu nhiệm của vương quốc thiên đàng bao gồm năm dụ ngôn mà Chúa Giê-su đã ban cho loài người cách đây khoảng 2000 năm (Ma-thi-ơ 13). Qua đó, Đức Chúa Trời bày tỏ vương quốc của Ngài sẽ đến trái đất như thế nào: Điều này liên quan đến tình trạng của lòng chúng ta, đến chiến lược của kẻ thù Đức Chúa Trời, sự quý giá vô cùng của vương quốc Đức Chúa Trời và sự phán xét của Chúa Giê-su Christ đối với các dân ngoại vào cuối thời đại này. Chúng tôi làm những bài thuyết trình này để giúp các bạn hiểu Lời của vương quốc thiên đàng và qua đó có thể sinh trái tốt. Ai có tai, hãy nghe!