Chinh phục Đông Jerusalem

    0
    15

    Trong Chiến tranh sáu ngày từ 5 đến 10/06/1967, quân đội Israel đã chinh phục Đông Jerusalem. Điều này đã làm ứng nghiệm lời tiên tri: “Họ sẽ bị ngã chết bởi lưỡi gươm và bị bắt đem lưu đày giữa các nước. Giê-ru-sa-lem sẽ bị giày đạp bởi các dân ngoại cho đến khi các thời kỳ của dân ngoại được trọn” (Lu-ca 21:24)