Thành lập nước Israel

    0
    15

    Nước Israel được thành lập. Ứng nghiệm lời tiên tri: “Nhưng hãy học dụ ngôn từ cây vả: Khi cành vừa đâm chồi, ra lá thì các ngươi biết mùa hạ sắp đến” (Ma-thi-ơ 24:32)