Công bố kế hoạch hòa bình của Mỹ (phần 2)

    0
    6

    Giới thiệu và công bố toàn bộ kế hoạch hòa bình giữa người Israel và người Palestine (bao gồm phần chính trị)

    *** Trump và Nentayahu công bố kế hoạch hòa bình Trung Đông ***

    *** Tải toàn bộ kế hoạch hòa bình ***