Phục hồi lễ Vượt Qua

    0
    19

    Kể từ năm 2015, những người Do Thái Chính thống đã tổ chức lễ Vượt qua – một buổi tổng duyệt chuẩn bị cho thời điểm họ được phép thờ phượng Đức Chúa Trời trên Núi Đền. Từ năm 2015 đến năm 2019, người Do Thái ngày càng tiến gần đến Núi Đền để tổ chức lễ Vượt Qua, cuối cùng họ đến chân núi.

    *** Phim thuyết trình ***

    *** Passover in Jerusalem 2019 ***