Công bố kế hoạch hòa bình của Mỹ (phần 1)

    0
    8

    Tại hội nghị quốc tế tại Bahrain về hòa bình ở Trung Đông, Mỹ đã ra mắt phần kinh tế của kế hoạch hòa bình cho Israel, Palestine và cả khu vực. Kế hoạch này là cần thiết để làm ứng nghiệm Đa-ni-ên 9:27 “Bởi quyền lực, thủ lĩnh ấy lập một giao ước với nhiều người trong một tuần lễ…”

    *** Tải về kế hoạch hòa bình (Phần 1) ***