Những cây cột trụ để treo vải gai mịn

Các cột trụ là cần thiết để treo vải gai mịn Làm thế nào chúng ta có thể sống một cuộc sống để thể hiện những việc làm công bình của Đức Chúa Trời? Có 60 cột xung quanh Đền Tạm […]

Read more

Vải gai mịn trắng bao xung quanh Đền Tạm

Nhà của Chúa không được liên quan gì đến bản chât của thế giới này. Thay vào đó, nhà Ngài phải biểu lộ sự vinh hiển và tinh sạch của Đức Chúa Trời. “Các ngươi là ánh  sáng của thế […]

Read more