Các Hội Thánh – Sa ngã và Phục hồi

“Chúa phán: Bởi vì ý tưởng Ta không phải là ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối Ta. Vì trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối Ta cao hơn đường lối các ngươi; […]

Read more