HomeHội Thánh

Hội Thánh

00:56:47

Hãy ra khỏi Ba-by-lôn

Chiến thắng thế gian

Chịu khổ vì Đấng Christ

Cuộc chiến thuộc linh

00:36:30