Các Hội Thánh – Sa ngã và Phục hồi

“Chúa phán: Bởi vì ý tưởng Ta không phải là ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối Ta. Vì trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối Ta cao hơn đường lối các ngươi; […]

Read more

Vương quốc thiên đàng là gì?

Nhiều dấu hiệu cho thấy Chúa Giê-su sắp trở lại. Một trong những dấu hiệu này là 70 tuần lễ trong sách Đa-ni-ên chương 9. Tuần lễ cuối của 70 tuần này bắt đầu với hiệp định hòa bình ở […]

Read more