Vương quốc thiên đàng là gì?

Featured Video Play Icon

Nhiều dấu hiệu cho thấy Chúa Giê-su sắp trở lại. Một trong những dấu hiệu này là 70 tuần lễ trong sách Đa-ni-ên chương 9.
Tuần lễ cuối của 70 tuần này bắt đầu với hiệp định hòa bình ở Trung Đông. Hiệp định này sắp xảy ra trong thời của chúng ta. Có nghĩa là Chúa Giê-su sắp trở lại. Chính vì vậy chúng ta phải biết chuẩn bị cho chính mình và không được chấp nhận bất kỳ sự thỏa hiệp nào.