Chiến thắng thế gian

Thông điệp chính của Chúa về Hội Thánh ở Bẹt-găm vô cùng đáng sợ: Hội Thánh ở nơi có ngai vàng của Sa-tan (Khải Huyền 2:13). Đây là nơi nào? Đó là thế gian bởi vì cả thế gian nằm […]

Read more