Chức tế lễ & Nhận biết ý muốn Chúa (Priestly service & Knowing the will of God)

Featured Video Play Icon

Nội dung:

1) Tại sao các thầy tế lễ không được mặc áo lông chiên khi phục vụ Chúa trong đền thờ (Ê-xê-chi-ên 44:17-18)

2) Ma-la-chi 1:6-14 có liên quan gì đến chúng ta?

3) Làm thế nào để nhận biết ý muốn của Chúa?