Hội nghị: Thì giờ đã gần (Khải Huyền 1-6)

Hội nghị cuối năm 2020: Thời giờ đã gần (Khải Huyền 1-6).
MP3 của hội nghị
  • Tiếng Anh, Hoa, Pháp, Đức: https://thechurchinfountainvalley.org/2020-year-end-conference/
  • Tiếng Việt: http://bit.ly/2XDwEeV