Mục tiêu của những người đắc thắng: Giê-ru-sa-lem thuộc trời (Hội nghị mùa hè 2023)

Featured Video Play Icon

Đây là bài 8 của hội nghị mùa hè năm 2023: Ai thắng sẽ được thừa hưởng tất cả. Gánh nặng của Chúa đối với hội nghị là: Người nào thắng sẽ thừa hưởng tất cả (xem Khải Huyền 21:7). Vì Chúa Giê-su sắp trở lại nên chúng ta phải chuẩn bị với tư cách là những người đắc thắng của Ngài.