144000 trái đầu mùa trong Khải Huyền 14

Sự kêu gọi đặc biệt của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta là làm cho chúng ta trở thành vua và thầy tế lễ cho Ngài (xem Khải Huyền 1:5-6) Người nào thắng, Ta sẽ cho ngồi với Ta […]

Read more

Lễ Lều Tạm

Lễ Lều Tạm là lễ cuối cùng trong bảy lễ của CHÚA vào cuối năm. Vào dịp lễ này, dân Israel rời bỏ nhà cửa để sống trong lều tạm suốt bảy ngày. Vì vậy, họ nhớ lại rằng họ […]

Read more

Cùng một đức tin quý giá

Các sứ đồ thời Chúa Giê-su đã không nhận được một đức tin “đặc biệt”. Không, Phi-e-rơ cho chúng ta thấy rằng mọi Cơ Đốc nhân đều đã nhận được đức tin quý giá như nhau. Ông nói: „Si-môn Phi-e-rơ, […]

Read more