Hội nghi 07/2021: Gánh nặng của Lời Chúa trong sách Ma-la-chi

Nầy, Ta sai sứ giả của Ta đến để dọn đường trước mặt Ta, và Chúa mà các ngươi tìm kiếm sẽ thình lình vào trong đền thờ Ngài; tức là sứ giả của giao ước mà các ngươi trông mong. Kìa, Ngài đang đến!. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. (Ma-la-chi 3:1).

Dàn ý và mp3: https://1drv.ms/u/s!Aoup8crUgTR8uAxQXPB1az6enGvb?e=GbHFvf

Các bạn có thể tải mp3 (Việt, Anh, Trung, Thái, Hàn, Pháp, Đức,..) ở đây: https://thechurchinfountainvalley.org/2021-july-4th-conference/