HomeĐức TinKế hoạch của Thượng Đế với loài người chúng ta

Kế hoạch của Thượng Đế với loài người chúng ta

Thượng Đế hằng sống

Không giống những người đi theo một tôn giáo nào đó, Cơ Đốc nhân thực có mối quan hệ cá nhân mật thiết với Thượng Đế vì họ biết trở về cùng Thượng Đế (1.Tê-sa-lô-ni-ca 1:9). Toàn bộ Kinh Thánh tường thuật lại cách mà con người đã kinh nghiệm Thượng Đế, Đấng hằng sống diệu kỳ. Ngày nay mọi người đều có thể tìm hiểu Thượng Đế khi người đó đi theo con đường đã được Thượng Đế chỉ định.

Kinh Thánh cho biết Thượng Đế đã sáng tạo toàn bộ vũ trụ chỉ bằng Lời phán của Ngài. Vũ trụ của chúng ta thật vô cùng phong phú và đa dạng, không có một nghệ nhân hay thiên tài nào của loài người có thể nghĩ hay sáng tạo ra điều gì lớn hơn thế được.

Loài người

Con người là tạo vật quan trọng nhất và ý nghĩa nhất của Chúa trong cõi thọ tạo vĩ đại này : “Thượng Đế dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Thượng Đế” (Sáng thế ký 1:27). Như chúng ta thấy, Thượng Đế đặt một giá trị đặc biệt vào sự tạo dựng nên loài người. Trong khi tất cả những tạo vật khác – cỏ cây, muôn thú – được tạo dựng theo từng loài, thì Chúa lại tạo ra con người theo hình hài của chính mình.

Thượng Đế, Đấng vô hình, đã tạo nên một sinh vật hữu hình theo hình Ngài – hình dạng của Thượng Đế. Qua đó chúng ta có thể nhận biết được mục đích của Thượng Đế đối với loài người chúng ta: Ngài muốn bày tỏ mình qua toàn bộ tạo vật, đặc biệt là qua loài người chúng ta.

Một biến cố bi thảm

Sau khi tạo dựng loài người, Thượng Đế ban cho họ cây của sự sống. Thượng Đế muốn tạo vật mang hình hài Ngài được đầy dẫy sự sống thiêng thượng vĩnh hằng của mình để thể hiện Ngài một cách xứng đáng trên trái đất này. Tuy nhiên con người đã không tiếp nhận quà tặng của Thượng Đế, họ đã ăn trái của cây biết điều thiện và điều ác, cây dẫn đến sự chết, dầu Thượng Đế đã cấm. (Sáng thế ký 2:17). Và hành động nầy đã đem sự chết đến với con người, đó chính là việc con người bị cách ly khỏi Thượng Đế hằng sống. Từ đó, Sa-tan, kẻ thù của Thượng Đế, đã thắng thế, kiểm soát con người và làm bại hoại con người. Con người ngày càng trở nên xấu xa, khác biệt hẳn với hình ảnh của Thượng Đế. Thù ghét, đố kỵ, gây gỗ, tội lỗi và sa ngã dần trở thành nhân cách của con người. Một con người như thế rõ ràng không thể nào là sự biểu lộ của Thượng Đế ở trên đất.

Thượng Đế tìm một nơi cư ngụ

Con người đã không tiếp nhận Thượng Đế như cách Ngài đã định và bởi thế đã trở nên vô dụng cho kế hoạch của Ngài. Dẫu thế, Thượng Đế không bao giờ thay đổi ý định: Ngài muốn bày tỏ mình qua con người, thậm chí muốn cư ngụ trong chúng ta. Điều nầy được thực hiện trọn vẹn trong Kinh Thánh Tân Ước, ngay cả trong Cựu ước Chúa cũng đã khải thị một cách rõ ràng về ước muốn sâu xa nầy: Ngài đã giải cứu cả một dân tộc khỏi Ai Cập, để Ngài có được một nơi cư ngụ, một đền thờ tạm, ở giữa họ. Sau đó, Ngài đã đem dân sự Ngài vào miền đất hứa để họ xây cho Ngài một ngôi nhà, một đền thờ ở nơi đó. Chúng ta thấy Thượng Đế tuyệt đối muốn ở giữa loài người chúng ta.

Kế hoạch của Thượng Đế được hoàn tất trong Chúa Giê-su

Kinh Thánh Tân Ước nói về Chúa Giê-su: “ …và Ngôi Lời là Thượng Đế.“, “và Ngôi Lời trở nên xác thịt và ở giữa chúng ta…” (Giăng 1:1 và 14). Lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, Thượng Đế ở trên trái đất nầy bằng xương bằng thịt và ở trong một con người, trong Chúa Cứu Thế Giê-su. Chúa Cứu Thế Giê-su nầy là đền thờ thật – nhà của Thượng Đế, như chính Chúa Giê-su đã làm chứng về mình (Giăng 2:19-21).

Chúa Giê-su, chiên con của Thượng Đế, chết trên cây thập tự để cất đi tội lỗi thế gian. Vậy thì loài người chúng ta lại trở nên hữu dụng cho Thượng Đế. Chỉ những người được giải thoát khỏi tội lỗi bởi sự chết của Chúa Giê-su trên thập tự giá mới có thể tham gia thực hiện kế hoạch của Thượng Đế.

Khi Chúa Giê-su kêu gọi các môn đồ, Chúa không chỉ tìm kiếm những người sẵn lòng theo Ngài, mà còn tìm kiếm những viên đá sống dành cho việc xây dựng nhà của Thượng Đế. Khi gặp Si-môn, môn đồ đầu tiên của Ngài, Chúa nói cùng ông: “…ngươi được gọi là Sê-pha, nghĩa là: Đá” (Giăng 1:42). Trong Ma-thi-ơ 16:18, Chúa cũng đã giải nghĩa cho ông biết Ngài dùng những viên đá để làm gì, chính là để cho sự xây dựng Hội Thánh của Ngài, mà Hội Thánh chính là nhà Thượng Đế (1.Ti-mô-thê 3:15).

Hội Thánh

Ngày nay Thượng Đế cư ngụ trong những người đã tin và tiếp nhận Chúa Giê-su (Ê-phê-sô 3:17), và cũng chính từ những người này mà Hội Thánh theo giao ước mới được lập nên. Họ được “… xây dựng trở nên nhà của Thượng Đế trong Thánh Linh” (Ê-phê-sô 2:22). Cho nên, Thượng Đế cũng cư ngụ trong Hội Thánh. Ngày nay Chúa bày tỏ mình nơi đó và con người có thể kinh nghiệm được Chúa một cách cụ thể.

Giê-ru-sa-lem mới

Một ngày nào đó, loài người sẽ nhìn thấy nơi cư ngụ của Thượng Đế, cụ thể là trong Giê-ru-sa-lem mới, thành phố của Thượng Đế, nơi mà trong Kinh Thánh được gọi là cô dâu của Thượng Đế. Nàng chính là Hội Thánh của Thượng Đế, chính là nhà của Ngài được xây nên bởi những con người thuộc về Ngài, được đầy dẫy bởi Ngài và thể hiện Ngài một cách trọn vẹn. Khi đó Thượng Đế sẽ đạt được mục tiêu của Ngài. Sách cuối cùng của Kinh Thánh nói điều này: “…Nầy, đền tạm của Thượng Đế ở giữa loài người” (Khải-huyền 21:3).

Hãy tham dự vào kế hoạch của Thượng Đế

Bạn có nhận thấy được kế hoạch vĩ đại và đáng theo đuổi mà Thượng Đế dành cho chúng ta không? Liệu chúng ta có muốn tham dự vào kế hoạch của Chúa và thật sự xem việc dự phần vào kế hoạch này là mục tiêu cao cả, quan trọng trong sự hiện hữu của chúng ta trên đời này? Nếu muốn, trước tiên chúng ta cần phải vượt qua một trở ngại trước mắt: đó là việc tiếp nhận Chúa. Bởi nếu chúng ta không tin Chúa và tiếp nhận Ngài vào đời sống mình, cũng như  xưng nhận tội lỗi của mình thì trong mắt Ngài, chúng ta chỉ là những người bất lực, vô dụng và hư hoại – ngay cả khi chúng ta nghĩ mình chẳng những không làm điều chi ác mà thậm chí còn làm rất nhiều điều thiện nữa. Chính vì tình yêu dành cho loài người, Thượng Đế đã tìm ra một giải pháp đối với nan đề tội lỗi. Chúa yêu thương chúng ta vô cùng bởi Ngài “đã ban con một của Ngài, hầu cho hể ai tin con ấy không bị hư mất mà đưọc sự sống đời đời” (Giăng 3:16). Ai tin Chúa Giê-su sẽ không bị hư mất. Thượng Đế tha thứ mỗi tội lỗi của người đó và qua đó người ấy được cứu chuộc. Hơn nữa, Thượng Đế ban cho chúng ta, những kẻ chết trong tội lỗi mình và bị xa cách khỏi sự sống đời đời của Thượng Đế, sự sống của chính Ngài, đó là sự sống đời đời “…ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật” (Giăng 10:10). Ai đã tin nhận Chúa Giê-su là Đấng Cứu Rỗi và là Chúa của mình thì nhận được sự sống tuyệt diệu của Ngài và được dự phần trong  kế hoạch cũng như công việc của Chúa trên đất này trong hiện tại cũng như trong tương lai. Do đó  Khải huyền 22:14 nói rằng: “Phước thay cho những kẻ giặt áo mình đặng có phép đến nơi cây sự sống và bởi các cửa mà vào trong thành!

Chính Chúa Giê-su cũng mong muốn bạn tin nhận Chúa là Đấng đã gánh lấy tội lỗi của bạn. Chỉ khi bạn muốn, Chúa sẽ giặt áo bạn và rửa bạn sạch khỏi mọi tội lỗi bởi huyết Chúa đã đổ ra trên thập tự giá. Hãy tiếp nhận Chúa và tìm hiểu Chúa là sự sống thật của bạn. Chúa chờ đợi được cư ngụ trong bạn. Thượng Đế cần bạn là viên đá sống dành cho nhà Ngài.

Lời cầu nguyện: “Chúa Giê-su ơi, con cảm tạ Chúa vì Chúa yêu con. Con như thế nào, con đến với Chúa như thế đó. Xin hãy tẩy sạch con khỏi mọi tội lỗi bằng huyết của Chúa. Con cảm tạ Chúa vì Chúa đã chết cho con. Chúa Giê-su ơi, con xin Chúa hãy vào trong đời sống của con liền. Làm đầy dẫy trong con với sự sống đời đời của Chúa. Hãy cư ngụ trong lòng con và làm cho con trở thành viên đá sống trong nhà của Chúa. Amen.”

(Dịch từ bản tiếng Đức “Der Plan Gottes mit uns Menschen” của NXB Verlag Der Strom, Stuttgart, Đức)

RELATED ARTICLES
8,446FansLike
303FollowersFollow
7FollowersFollow
45,400SubscribersSubscribe

Bài mới nhất