Sự cất lên xảy ra khi nào?

Chúa Giê-su sẽ trở lại rất sớm. Hôm nay, điều đó không còn là bí mật nữa. Những người tin Chúa trên khắp thế giới đều cảm thấy như nhau: Chúng ta sắp phải đối mặt với đại nạn. Ví […]

Read more

Hãy chuẩn bị để gặp Chúa!

Hôm nay, chúng ta thực sự sống trong thời đại chưa từng có! Khi các môn đồ hỏi Chúa Giê-su về các dấu hiệu cho sự trở lại của Ngài là gì, Ngài trả lời trong sách Lu-ca 21:11 “Sẽ […]

Read more

Vương quốc thiên đàng là gì?

Nhiều dấu hiệu cho thấy Chúa Giê-su sắp trở lại. Một trong những dấu hiệu này là 70 tuần lễ trong sách Đa-ni-ên chương 9. Tuần lễ cuối của 70 tuần này bắt đầu với hiệp định hòa bình ở […]

Read more

Kế hoạch hòa bình Trung Đông được công bố

Vào ngày 28/01/2020, tổng thống Trump đã giới thiệu và công bố kế hoạch hòa bình giữa Israel và Palestine. Theo quan điểm của Kinh Thánh, kế hoạch này đã đáp ứng được hai điểm quan trọng: Jerusalem là thủ […]

Read more

Ngày thịnh nộ lớn của Đức Chúa Trời

Hôm nay, tôi muốn trình bày về ngày thịnh nộ lớn của Đức Chúa Trời, còn gọi là cơn đại nạn. Nhiều Cơ Đốc nhân biết từ “đại nạn”, nhưng Kinh Thánh gọi là ngày thịnh nộ lớn của Đức […]

Read more
1 2