Hãy trở về cùng Cha!

Những ơn phước dồi dào trong nhà của cha chúng ta

Con thưa cùng cha rằng: Cha ơi, tôi đã đặng tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con của cha nữa. Nhưng người cha bảo đầy tớ rằng: Hãy mau mau lấy áo tốt nhứt mặc cho nó; đeo nhẫn vào ngón tay, mang giày vào chân. Hãy bắt con bê mập làm thịt đi. Chúng ta hãy ăn mừng, vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ lại thấy được. Đoạn, họ khởi sự vui mừng” (Lu-ca 15:21-24).

Sau khi tin nhận Chúa và trở thành con Thượng Đế, nhiều Cơ Đốc Nhân có mong muốn như người con trai lầm lạc là phục vụ Chúa như một người làm công được trả lương vậy. Tuy nhiên ví dụ này chỉ cho chúng ta thấy rằng, trước hết Cha muốn mang chúng ta vào nhà Cha để ban mọi phước lành của Ngài cho chúng ta. Nhà của Thượng Đế ngày nay chính là Hội Thánh hằng sống (1.Ti-mô-thê 3:15), nơi mà mọi con cái của Ngài được no nê bởi của cải thiêng liêng của Ngài (Thi thiên 36:8, 65:4) và có thể được tách ra khỏi thế gian. Mọi con cái của Thượng Đế phải học để biết quí nhà của Cha.Cái áo tốt nhất –

1. Chúa Cứu Thế là sự công chính của chúng ta

Người con trai lầm lạc trở về nhà trong bộ dạng rách rưới, bẩn thỉu vì anh ta nghèo khổ và đã phải chăn heo để kiếm miếng ăn. Theo Kinh Thánh, chăn nuôi heo được hiểu là những việc làm thấp hèn, dơ dáy và tội lỗi trong thế gian đầy bất công. Trong Ê-sai 64:6 ta thấy: “Chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế, mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp“. Thật là nhẹ nhõm và khoan khoái khi chúng ta được giải phóng khỏi tình trạng dơ bẩn của mình, và được rửa sạch hoàn toàn bởi huyết báu mà Chúa Giê-su đã đổ ra trên thập tự giá. Huyết Ngài làm sạch mọi tội lỗi của chúng ta (1.Giăng 1:7). Nhưng không chỉ có thế, Thượng Đế, Cha chúng ta, cũng đã mặc cho chúng ta một cái áo hoàn toàn mới và tốt nhất – đó chính là áo của sự công chính! Ê-sai 61:10 dạy rằng: “Ta sẽ rất vui vẻ trong Đức Giê-hô-va, linh hồn ta mừng rỡ trong Thượng Đế ta; vì Ngài đã mặc áo cứu rỗi cho ta“. Và Tân Ước chỉ cho chúng ta rằng chúng ta được trở nên công bình chính bởi Chúa Cứu Thế (1.Cô-rinh-tô 1:30), và mặc lấy Chúa Cứu Thế bởi phép báp-tem (Ga-la-ti 3:27). Thật vinh hiển thay khi được xưng công chính trước Thượng Đế bởi lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-su, con Ngài!

2. Chiếc nhẫn – Đức Thánh Linh là sự bảo đảm của chúng ta

Sau khi một người nghe lời của lẽ thật, Phúc Âm về sự cứu rỗi, và tin Chúa Cứu Thế Giê-su, thì người đó được “ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa là Đấng bảo chứng cho cơ nghiệp của chúng ta” (Ê-phê-sô 1:13-14; 2.Cô-rinh-tô 1:22). Đây chính là nghĩa của chiếc nhẫn mà người cha đã đeo vào ngón tay của người con trai quay về. Khi bạn tin nhận Chúa Cứu Thế như là Đấng Cứu Rỗi của bạn và được báp-tem vào trong Ngài, thì bạn nhận được Đức Thánh Linh như là một ấn chứng bên trong. Đức Thánh Linh chính là sự bảo đảm rằng bạn thuộc về Thượng Đế (2. Ti-mô-thê 2:19), và bạn sẽ không bao giờ bị tước mất sự cứu rỗi, và bạn trở thành một người kế tự của Thượng Đế (Ga-la-ti 4:7). Thật là tuyệt vời!

3. Đôi giày – sống một cuộc đời mới trong Thánh Linh

Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp tem trong sự chết Ngài, hầu cho Chúa Cứu Thế nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy” (Rô-ma 6:4).

Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Chúa Cứu Thế Giê-su” (Rô-ma 8:1).

Người cha cũng cho người con đôi giày để mang vào chân. Điều này có nghĩa rằng, mỗi người bởi đức tin và phép báp-tem mà trở nên con cái của Thượng Đế phải bắt đầu một cuộc đời mới. Người ấy phải học để sống trong sự sống của Chúa Cứu Thế mà người đó nhận được trong tâm linh của mình. Một tín đồ không nên đi theo xác thịt (chân trần) nữa, mà nên theo sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh (được minh họa bởi đôi giày). Điều này quả thực là một ân phước tuyệt vời. Trước khi được cứu, chúng ta chỉ có thể sống theo xác thịt. Nhưng bây giờ, khi đã được cứu rồi, chúng ta có thể và phải sống bởi Chúa Cứu Thế trong tâm linh của chúng ta.

4. Con bê mập – Chúa Cứu Thế là Lời hằng sống: bữa tiệc và thức ăn tâm linh của chúng ta

Và cuối cùng chúng ta đọc thấy con bê mập mà người cha cho bắt làm thịt và sửa soạn đãi người con trai quay trở về nhà: “Hãy bắt con bê mập làm thịt đi. Chúng ta hãy ăn mừng” (Lu-ca 15:23). Người con lầm lạc trở về nhà trong tình trạng đói lả vì anh đã không có gì ăn trong một thời gian dài. Con bê chỉ về Chúa Cứu Thế là Đấng mà Thượng Đế là Cha đã sai đến. Ngài đã phải chết trên thập tự giá làm của tế lễ chuộc tội lỗi và sự quá phạm của chúng ta. Ngài là của lễ chân thật và duy nhất cho tội lỗi của chúng ta. Tuy nhiên, chỉ nhận Chúa Cứu Thế như là của lễ thì vẫn chưa đủ, chúng ta cũng phải ăn Ngài! Điều này tương ứng với hình ảnh con chiên Lễ Vượt Qua trong thời Cựu Ước. Con chiên không chỉ bị giết để lấy huyết cứu người Do Thái khỏi tai họa cuối cùng. Dân Do Thái phải ăn hết con chiên đó để có sức ra khỏi Ai Cập. Huyết dành cho Thượng Đế, Ngài thấy nó; thịt thì cho con người để ăn. Điều nầy là một thực thể thuộc linh tuyệt vời. Chúng ta có thể ăn Chúa Cứu Thế như là thức ăn thiêng liêng, và sống bởi Ngài (Giăng 6:57).

Khi chúng ta ăn, chúng ta được no nê ở bên trong và được thêm sức bởi thức ăn mà chúng ta ăn. Mọi tín đồ phải học ăn và thưởng thức lời Thượng Đế như là thức ăn tâm linh. Chúa Cứu Thế chính là thực tại của lời Thượng Đế (Giăng 1:1, 14; Khải huyền 19:13); lời của Ngài là Thánh Linh và là sự sống (Giăng 6:63). Chúa Cứu Thế chính là thức ăn trong bữa tiệc mà Cha đã dọn sẵn cho chúng ta để ăn và thưởng thức. Khi ta ăn lấy Ngài, chúng ta sẽ được thêm sức để được sống bởi Ngài, để có thể thắng được tội lỗi và thắng thế gian, và để Thượng Đế là Cha chúng ta được vinh hiển.

Niềm vui của người cha

Vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ lại thấy được. Đoạn, họ khởi sự vui mừng” (Lu-ca 15:24).

Trong mắt của Thượng Đế, mọi người đều đã chết vì tội lỗi và sự quá phạm của mình (Ê-phê-sô 2:1-3). Nhưng bởi tin Chúa Cứu Thế Giê-su mà chúng ta được cứu và được sống lại. Chúng ta đã được sinh lại bởi Đức Thánh Linh và được đưa vào nước trời (Cô-lô-sê 1:13). Điều này chính là kiệt tác của Cha chúng ta và là niềm vui lớn nhất của Ngài. Chúng ta nên loan báo giống như sứ đồ Giăng vậy:

Hãy xem Đức Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường nào, mà cho chúng ta được xưng là con cái Thượng Đế” (1.Giăng 3:1).

Hãy đến cùng Cha

Người con lầm lạc đã thức tỉnh, và quay về nhà với cha sau khi đã chịu đựng nhiều đau khổ. Tuy nhiên chúng ta có nên chờ đợi cho đến khi điều đó đến với chúng ta không? Không, chúng ta không cần phải chờ! Chúng ta nên tỉnh thức và tìm kiếm Thượng Đế hằng sống và chân thật ngay từ bây giờ! Phần lớn con người chỉ kêu cầu Thượng Đế trong lúc khốn khổ. Nhưng chúng ta không nên đợi lâu như vậy mới chịu hướng lòng về với Thượng Đế. “Vì Ngài phán: Ta đã nhận lời con trong thời thuận tiện, Ta đã phù hộ con trong ngày cứu rỗi. Kìa, hiện nay là thời thuận tiện, Kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi!” (2.Cô-rinh-tô 6:2). “Cho nên, như Đức Thánh Linh phán rằng: Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài thì chớ cứng lòng, như lúc nổi loạn, là ngày thử Chúa trong đồng vắng” (Hê-bơ-rơ 3:7-8). Hôm nay, Chúa nói với bạn, và bây giờ chính là thời gian để bạn được cứu.

Một số người có thể nói rằng: “Nhưng tôi còn trẻ mà, tôi còn có thể chờ”. Đây là một nhận định sai lầm trên hai phương diện sau. Thứ nhất, sự chết chẳng nể nan gì đến tuổi tác, nó đến bất chợt, không báo trước – nhiều người trẻ chết bởi bệnh tật hay bởi tai nạn. Thứ hai, bạn bỏ qua một đời sống quý báu mà chính nhờ nó bạn mới thật sự được sống. Có rất nhiều điều về Thượng Đế hằng sống để nhận biết và kinh nghiệm mà cả đời bạn cũng không biết hết được. Vì thế, hôm nay chính là thời gian đúng lúc! Hãy thú nhận tội lỗi của bạn với Chúa Cứu Thế Giê-su, tin vào danh của Ngài, và hãy chịu báp-tem trong Ngài. Bạn sẽ được tha thứ mọi tội lỗi và sẽ lãnh được sự ban cho của Đức Thánh Linh (Công vụ các sứ đồ 2:38).

Một người cai ngục đã hỏi sứ đồ Phao-lô: “Tôi phải làm gì để được cứu rỗi?“. Phao-lô trả lời: “Hãy tin Đức Chúa Giê-su, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi“. Ngay lập tức ông và cả nhà chịu phép báp-tem, và cả nhà tràn ngập niềm vui (Công vụ các sứ đồ 16:30-34).

Khi bạn nghe tiếng của Chúa và tin lời Chúa, thì hãy nói bằng cả tấm lòng lời cầu nguyện này:

“Kính lạy Thượng Đế là Chúa và Cha của con. Con cảm tạ Chúa vì con của Chúa là Chúa Cứu Thế Giê-su đã chết trên thập tự giá vì con. Con thú nhận với Chúa mọi tội lỗi của con. Lạy Chúa Giê-su, con đón nhận Ngài vào lòng con, xin hãy đổ đầy Thánh Linh vào trong con và mang con về nhà của Cha. Amen!”

John So

(Dịch từ bản tiếng Đức “Rückkehr zum Vater” của NXB Verlag Der Strom, Stuttgart, Đức)

In bài