Tình yêu của Chúa trong sách Nhã Ca

Trình bày tình yêu của Chúa trong sách Nhã Ca.