HomeĐức Tin

Đức Tin

Đấng Christ là tấm gương cho chúng ta

Hãy dọn đường cho Chúa!

Giao ước với sự chết!

Khốn cho ngươi, A-ri-ên, A-ri-ên!

Khải thị từ trời của Ê-sai

Bài ca cho người yêu dấu

Nhưng nó lại sinh trái nho xấu

Con đường của sự sống

Đời sống đắc thắng